Konkurs taneczny
Mariola Huzar, źródło: własne 2015-03-04

 

Mikroprojekt „Festival Książką Malowany”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis  „Przekraczamy granice”

 

REGULAMIN KONKURSU TANECZNEGO

 

Festival Książką Malowany – 27 marca 2015 roku, Pałac w Żelaźnie, start godzina 18.00, koniec imprezy około godziny  23.00 

Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko i partnerzy

 

Konkurs taneczny rozgrywany jest w jednej kategorii wiekowej

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno szkolnym – do lat 10

Uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie

Akompaniament  na żywo lub podkład muzyczny na płycie CD w formacie umożliwiającym odtworzenie w standardowym odtwarzaczu CD

Organizatorzy zapewniają

Sprzęt do odtwarzania podkładu, nagłośnienie, mikrofony

Każdy uczestnik wykonuje jeden taniec, z których

każdy nie może przekraczać  3 minut

Dopuszcza się wykonawców grupowych, przy akceptacji jednej nagrody rzeczowej, która jest niepodzielna

Do konkursu dopuszczonych zostanie 13-tu uczestników, w tym 3 z Czech

3 kolejnych uczestników  trafi na listę rezerwową

Strój

Tańce i stroje są dowolne

Nagrody wręczane będą bezpośrednio po prezentacjach i obradach jury

6 równorzędnych nagród rzeczowych o wartości 80,00 zł każda, w tym 3 dla uczestników z Czech

Miejsce konkursu

Pałac w Żelaźnie

Termin konkursu

27 marca 2015 roku, godzina  ok. 21.30  

Organizator zapewnia

Poczęstunek tylko dla dziecka

Miejsce na informacje o uczestniku

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Miejsce zamieszkania

Ulubiona baśń

Tytuł tańca i dane choreografa

 

 

Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Zgłoszenie udziału jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu i oświadczeniem,                             że opiekun prawny wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku i danych osobowych dzieckaw mediach, w tym na stronach internetowych - po zakończeniu konkursu.

 

Czytelny podpis opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy

Data

 

 

Mikroprojekt "Festival Knihou Malovaný"

spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 a státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis "Překračujeme hranice"

 

 

PRAVIDLA TANEČNÍ SOUTĚŽE

 

Festival Knihou Malovaný – 27 březen 2015, Palác v Żelaźnie, začátek v 18.00 hodin, závěr cca ve 23.00 hodin

Organizátor: Veřejná knihovna obce Kłodzko a partneři

 

Taneční soutěž je určena pouze pro jednu věkovou kategorii

Děti v předškolním a školním věku – do 10 let

Soutěžící si musí zajistit

Hudební doprovod živě nebo hudební podklad na CD ve formátu umožňujícím přehrávání  v standardním CD přehrávači

Organizátor zajistí

CD přehrávač, veškerou zvukovou techniku, mikrofony

Každý soutěžící předvede jeden soutěžní tanec, dlouhý max. 3 minuty

Připouští se skupinový tanec, jestliže bude akceptovaná jedna výherní cena, která je nedělitelná

Soutěže se zúčastní 13 soutěžících včetně 3 soutěžících z České republiky

Další 3 soutěžící budou zařazeni na rezervní seznam

Kostými

Tance a kostými jsou libovolné

Ceny budou předány ihned po soutěži a vyhodnocení porotou

6 věcných cen včetně 3 cen pro soutěžící z České republiky, každá v hodnotě 80,00 zł

Místo konání soutěže

Palác v Żelaźnie

Termín konání soutěže

27 března 2015, cca 21.30 hodin

Organizátor zajistí

Občerstvení pouze pro děti

Informace o soutěžících

Jméno a příjmení

Rok narození

Místo bydliště

Oblíbená pohádka

Název tance a údaje o choreografii

 

 

Účastníci, kteří se přihlásí do soutěže dávají organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů výhradně k účelům soutěže v rozsahu potřebném k řádnému průběhu soutěže.

Přihlášení k soutěži je jednoznačné se souhlasem pravidel soutěže a osvědčením zákonného zástupce, který souhlasí s využitím obrazových a zvukových záznamů, zpracováním osobních údajů dítěte v médiích včetně internetu - po ukončení soutěže.

 

Čitelný podpis zákonného zástupce

Telefon

Datum